Maandag - Vrijdag : 08:30 - 17:30
info@ictmedia.nl, redactie@ictmedia.nl, sales@ictmedia.nl
073 - 614 0070

Missie & Visie

Als ICT Media ontlenen we ons bestaansrecht sinds de oprichting aan het op maat bedienen van community’s in het IT- en algemeen-bestuurlijke speelveld. Door oprukkende digitalisering, globalisering, veranderende besturings- en businessmodellen hebben CxO’s meer dan ooit behoefte aan een onafhankelijk, high-level platform. Dat zien we terug in de steeds grotere bereidheid bij communityleden om inhoudelijke bijdragen te leveren aan tijdschriften, kranten, websites, nieuwsbrieven, congressen, summits en rondetafeldiscussies.

THE BIGGER PICTURE

Het klinkt zo cliché.

Verandering is tenslotte van alle tijden. Toch bevinden we ons momenteel in het midden van een ongekende transformatie. Eentje die groter is dan de IT-industrie (en alles en iedereen eromheen) suggereert. De veranderingen gaan namelijk veel verder dan de technologie alleen. Waar o.a. Gartner nog spreekt van een ‘nexus of forces’ op IT-gebied (social, mobile, analytics en cloud) en leveranciers waarschuwen voor data-tsunami’s, speelt veeleer een verbond van krachten op het gebied van technologie, economie en samenleving. Het resultaat is een totaal nieuw paradigma.

HET CENTRUM (ECONOMIE EN SAMENLEVING)

Doel en middel

Leveranciers, adviesbureaus en researchfirma’s beschouwen technologie (in de basis van het model) nog altijd als betrekkelijk op zichzelf staand. Lees hun rapporten, aanbevelingen en advertenties er maar op na: bedrijven móeten een cloudstrategie ontwikkelen, ze móeten iets met internet of things, robots en kunstmatige intelligentie. Nieuwe technologie en producten als een doel op zichzelf in plaats van een middel. Het is de vendor push die zo kenmerkend is voor de IT die aan het verdwijnen is.

Wie goed kijkt ziet iets heel anders gebeuren. Nooit eerder kwam de druk tot veranderen zo sterk vanuit de maatschappelijke en economische hoek. En we zeiden het al: technologie drukt net zo hard terug! Consumenten en eindgebruikers van IT beïnvloeden organisaties, zoals organisaties (en hun IT-afdelingen) individuen beïnvloeden. De hedendaagse IT-strategie zoekt het optimum tussen de push vanuit de technologie en de pull vanuit de gebruiker en eindklant.

Gebundelde kracht

In de oude werkelijkheid waren vooral overheden en onderwijs enerzijds, en anderzijds stakeholders als bedrijven en individuen van invloed op de sociaal-economische balans. In de moderne werkelijkheid is dat ingrijpend aan het veranderen. Technologie, economie en samenleving vormen tezamen een nieuwe superkracht, die zal zorgen voor een veranderde dynamiek op het gebied van talent (onderwijs), markten, business, processen en operationele modellen. Een gewaarschuwd leider telt voor twee.

DE TOP (BESTUUR)

Boardroom dynamics

Het nieuwe verbond van krachten zorgt voor een herijking van de governance, de rol en positie van de bestuurder. Bottom-up naast en in plaats van top-down betekent dat boards van nu voortdurend worden uitgedaagd hun organisatie zo flexibel en adaptief mogelijk te houden, teneinde klaar te zijn voor elke nieuwe ontwikkeling. Ongeacht of deze uit de eigen gelederen komt, of van buiten.

Besturen (zowel van bedrijven als overheden) opereren daarbij idealiter meer vanuit het hart dan vanuit de top. DevOps, agile en autonome teams bestaande uit businessmensen en IT’ers die tezamen verantwoordelijk zijn voor (een deel van het) eindproduct zijn de nieuwe weg. De invloed vanuit technologie, economie en samenleving leidt bovendien tot een intensievere wisselwerking tussen RvB en de RvC. De toekomst is aan IT-leiders die in deze nieuwe ‘boardroom dynamics’ hun positie innemen.

De nieuwe werkelijkheid is er een van ingrijpende verandering, maar staat tegelijk bol van de kansen. Het is aan een ieder individueel te beoordelen of men een onderdeel is van de geschetste dynamiek, om vervolgens met elkaar de dialoog aan te gaan en een plaats te bemachtigen in deze nieuwe orde.